keytool -genkey -alias profiler -keyalg RSA -keysi...
# wiremock-java
w
keytool -genkey -alias profiler -keyalg RSA -keysize 1024 -validity 1365 -keypass password -keystore wiremock.jks -storepass password -ext SAN=dnslocalhost,ip0.0.0.0